Privacy Policy

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler Şirketimizce alınmaktadır.

Veri Sorumlusu Ve Temsilcisi :

Tüm Şube, Acente, Genel Müdürlük birimlerimiz, çağrı merkezlerimiz ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için veri sorumlusu “Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketidir.”

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük, tüm bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, entegrasyon sistemleri, çağrı merkezi, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
Doğru ve gerektiğinde güncel
Belirli, açık ve meşru amaçlar için
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri

Müşterinin kişisel verilerinin alınması konusunda, şirketimizin özellikli faaliyet alanı olan biyofarmasötik ürün taşımacılığını ve genel lojistik sektörünü düzenleyen çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Buna göre;

Gönderenin kabulü aşamasında alınarak kaydedilmesi zorunlu asgari bilgiler;
Gönderici tüzel kişi olması dolayısıyla tam unvanı, VKN veya MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, bunun yanında tüzel kişinin gönderisini göndermeye yetkili kişinin; adı soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası,
Alıcının adı-soyadı/unvanı ve açık adres bilgisi,
Gönderinin cinsi (sözleşme kapsamında fatura ya da irsaliye ile taşıttırılan gönderiler için alınmayabilir)
Gönderenin teslimi aşamasında alınarak kaydedilmesi zorunlu asgari bilgiler;
Hizmet sağlayıcılar tarafından, gönderilerin alıcıya(gerçek veya tüzel kişi) teslimi aşamasında, teslim alanın adı-soyadı, T.C. kimlik numarası alınır ve kaydedilir.
(Yukarıdaki işlemlerde yabancı uyruklular için; pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya T.C. yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası alınır ve kaydedilir.)

Şirketimizin 3. şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama, taşıt/ortak taşıma, vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların (temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik No, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, unvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.

İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.

Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, taşıma hizmetinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, verilen hizmetlerin analiz edilmesi, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BTK, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, izninizin olması halinde bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel Verileri Korunması Kanunun 6. Maddesinin 3. fıkrası gereğince sağlık ve cinsel hayat kişisel verilerinin Kanunda sayılan aşağıda yazılı hallerden birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın işlenmesi mümkündür;

Kamu sağlığının korunması
Koruyucu hekimlik
Kimlik, tıbbî teşhis, tedavi bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla
sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar :

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; taşıma gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarına ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, alt taşıyıcılar, acenteler, işletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; BTK, MASAK, UBAK, Emniyet Müdürlüğü gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla İstanbul Ticaret Sarayı Oruç Reis Mahallesi, Vadi Caddesi, No:108, 7. Kat, Ofis No: 426, Giyimkent, 34235, Esenler, İstanbul, Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

ABOUT THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW NO.6698

DISCLOSURE TEXT

As Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, we would like to inform you about your personal data in accordance with the “Personal Data Protection Law No.6698” (KVKK).

Your personal data are processed for the period stipulated in the relevant legislation or required for the purpose for which they are processed within the framework of the following method, basis, purpose and conditions, and our Company takes all necessary administrative and technical measures to protect it.

Data Supervisor and Representative:

“Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi” is the data controller for your personal data received on behalf of our company by all our branches, agencies, headquarters units, call centers and sub-carriers, suppliers, business partners and consultants.

Collection Method of Personal Data:

Your personal data can be collected automatically or non-automatically, in written, verbal or electronic media.Through your personal data, our Company’s Head Office, all affiliated units, website, social media accounts, mobile applications, integration systems, call center, the parties, contracted organizations, business partners, suppliers and upstream or downstream carriers and other similar channels from which our company receives services that are complementary or an extension of its activities.

Purpose of Processing Personal Data:

Your personal data in accordance with Articles 4, 5 and 6 of KVKK;

In accordance with the law and honesty rules
Accurate and updated when necessary
For specific, explicit and legitimate purposes
Linked to the purpose for which they are processed, limited and measured
They will be processed in connection with the following activities of Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi in accordance with the retention rules for the period required by the relevant legislation or for the purpose for which they are processed.
Transfer of Personal Data:

In accordance with Articles 8 and 9 of the KVKK, your personal data may be transferred to third parties deemed necessary within the framework of the Personal Data processing conditions and purposes in order to continue the activities of Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi within the above-mentioned purposes.

Legal Reasons for Collecting Personal Data

Regarding the collection of personal data of the customer, there are various legislative provisions regulating the transportation of biopharmaceutical products and the general logistics sector, which is the specialty of our company. According to this;

Minimum information required to be recorded at the acceptance stage of the sender;
Since the sender is a legal person, the full title, VKN or MERSİS number, full address, telephone number, as well as the person authorized to send the legal person’s shipment; name, surname, TR ID number, full address, telephone number,
Name-surname / title of the recipient and full address information,
Type of consignment (may not be received for shipments with invoice or delivery note within the scope of the contract)
Minimum information that must be recorded at the delivery stage of the sender;
During the delivery of the shipments to the recipient (natural or legal person) by the service providers, the name-surname and identification number of the recipient are taken and recorded.
(For foreign nationals in the above transactions; passport number, number of equivalent document with international validity or document number that determines the identity given by the competent authorities of Republic of Turkey is taken and recorded.)

The name-surname, identity number, identity document, signatory circular, contact information of the parties (their representatives / personnel) and the relevant persons within the scope of the commercial business relationship of our company with the purchase of goods and services, leasing, vehicle / joint transportation, etc. with third parties, Necessary professional information such as title / division of labor, qualification certificate, trade association information and, depending on the nature of the situation, financial information such as license plate number, account number, property information such as property deed can be obtained for the purpose of negotiation, establishment, execution and proof of the contract.

Since the type of business relationship may differ from person to person, all the information given above will not be relevant for every natural person, it will vary according to the nature of the job.

To fulfill our legal obligations arising from the legislation, to provide transportation service, to carry out, execute, perform, prove and develop the transactions related to these, reporting to customers, fulfillment of the contracts you have concluded and / or concluded; statistics, customer satisfaction studies, ensuring security, developing commercial and business strategies, analyzing the services provided, compliance with anti-money laundering legislation and domestic and international legislation; Complying with the information storage, reporting, information obligations stipulated by BTK, MASAK and other authorities, and carrying out promotional, marketing and campaign activities for these services and products if you have permission, Your personal data can be processed in order to develop services and products suitable for you and to maintain this uninterruptedly.

In accordance with paragraph 3 of Article 6 of the Personal Data Protection Law, it is possible to process health and sexual life personal data without your explicit consent in the presence of one of the following conditions listed in the Law;

Protection of public health
Preventive medicine
Identification, medical diagnosis, execution of treatment care services, planning and management of health services and financing
can be processed by persons under the obligation of secrecy or authorized institutions and organizations without the express consent of the person concerned.

Persons / Organizations to Which Personal Data can be Transferred:

Your personal data for the purposes stated above; To the parties and related parties of the transport shipment, to our company’s domestic and foreign business partners and their subsidiaries; employees, company officers, legal, financial and tax consultants, auditors, consultants who receive and cooperate with services that are complementary or extension of our company’s activities, suppliers, sub-carriers, agents, operators, executive assistants, banks and financial institutions; Authorities such as BTK, MASAK, UBAK, Police Department, Ministries, within the legal framework, depending on the type of personal data and limited to the purpose, it may be transferred to authorized public institutions and organizations such as judicial authorities, administrative authorities, persons permitted by the provisions of the legislation or institutions and organizations with your consent.

Rights of Personal Data Owner

Pursuant to Article 11 of the KVKK, everyone, by applying to the data controller;

Learning whether your personal data is processed,
If personal data has been processed, to request information regarding this,
Learning the purpose of processing personal data and whether they are used appropriately for their purpose,
To know the third parties to whom personal data are transferred domestically or abroad,
To request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing,
To request the deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions stipulated in Article 7 of KVKK,
Request notification of the transactions made pursuant to subparagraphs (d) and (e) to third parties to whom personal data have been transferred,
Object to the occurrence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
In case of damage due to unlawful processing of personal data, it has the right to demand the compensation of the damage.
If you apply to Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi in writing regarding your above-mentioned rights, you will be answered free of charge within 30 (thirty) days at the latest, depending on the nature of your request.

You must deliver your application in a clear, understandable manner, including the documents that determine the identity and address information, in writing and with wet signature, by hand, by mail or through a notary to the address of İstanbul Ticaret Sarayı Oruç Reis Mahallesi, Vadi Caddesi, No:108, 7. Kat, Ofis No: 426, Giyimkent, 34235, Esenler, İstanbul, Turkey.